Behandling

Behandlingar för att göra kroppen mer typiskt kvinnlig

Hormonbehandling

Efter diagnos kallas du till en endokrinolog vid vår mottagning för att få östrogen och testosteronblockerare. De kroppsliga effekterna av behandlingen beror dels på östrogenet i sig, dels på att testosteronet minskar genom behandlingen. Sänkta testosteronnivåer resulterar generellt sett i förändringar i sexuell lust, kortare erektioner och mindre spontana erektioner inom några veckor. Vill du behålla förmåga till erektion kan du diskutera det med din endokrinolog. Penis och testiklar minskar med tiden i storlek.

Brösten växer till under cirka 1 års tid. Den slutliga bröststorleken varierar från person till person på grund av ärftliga faktorer, kroppsvikt och är inte styrt av hormondosen. Det är inte ovanligt att brösten ömmar och känns spända och knöliga, särskilt i början av hormonbehandlingen. Detta är helt normalt och förväntat.

Ansiktsbehåring påverkas långsamt av hormonbehandlingen och även påverkan på kroppsbehåring går långsamt. Eventuellt håravfall på huvudet avstannar ofta men kompletterande lokalbehandling kan krävas. Andra effekter av hormonbehandlingen är minskad muskelmassa och styrka samt ökad mängd underhudsfett. Många upplever även att huden blir mjukare. Rösten påverkas inte av behandlingen.

Biverkningar av behandlingen är övergående svullnad som kan lännas i händer och fötter, detta beror på att östrogen gör att man drar på sig mer vatten i kroppen. En liten ökad risk för blodpropp finns sräskilt vid behandling med östrogentabletter.. Vissa patienter blir lättare nedstämda av den testosteronblockerande behandlingen och risken för depression kan därmed öka. Om det händer är det viktigt att vi får reda på detta så att behandlingen kan anpassas. Det är mycket ovanligt att depression leder till att östrogenet sätts ut. Att få humörsvängningar är däremot inte ovanligt, särskilt i början av behandlingen.

Om du upplever att du mår dåligt på något sätt av behandlingen bör du ta upp det med din endokrinolog. Ofta kan man anpassa dosen eller ge hormonerna i en annan form. Endokrinologen kan också ge dig information om vilka risker som kan finnas för just dig och om du själv kan göra något för att minska dem.


Bevarande av könsceller

Enligt dagens lagstiftning kan personer som genomgår könsbekrfäftande behandling spara sina könsceller inför hormonbehandling och kirurgisk behandling för att sedan kunna genomgå assisterad befruktning. Åtgärden är en möjlighet för att bevara sin fertilitet., Man bör vara medveten om att senare befruktning t inte inte alltid lyckas. Nedfrysta könsceller kan endast användas enligt det regelverk som råder när en eventuell framtida assisterad befruktning blir aktuell. Det är inte tillåtet att flytta könsceller som är nedfrysta i Sverige utomlands om landet har en annan lagstiftning än Sverige, såsom till länder som tillåter värdgraviditet/surrogatmoderskap. Vissa personer väljer att spara könsceller utomlands som ett komplement.

Vi rekommenderar att man fryser ned sina könsceller innan man påbörjar hormonbehandling eftersom denna gör att spermieproduktionen avtar eller avstannar. Det brukar ta minst 2 månader att få igång spermieproduktionen igen om man redan har inlett hormonbehandling. Könsbekräftande feminiserande underlivskirurgi medför också att man blir steril.

Vi utfärdar remiss för spermaprov och nedfrysning.


Röstbehandling och operation av struphuvudet

Behandling med östrogen ändrar inte röstläget. Vi remitterar därför till logoped för röstträning. Det finns även kirurgiska metoder för att förkorta stämbanden och därmed skapa en ljusare röst. Denna operation utförs enbart om man upplever att röstträningen hos logoped inte har gett tillräckligt bra resultat. Om man vill minska struphuvudets storlek för att få en mer typiskt kvinnlig profil remitterar logoped vidare till Öron-Näs-Halskliniken för bedömning och eventuell operation.

Hårborttagning

Vi utfärdar remiss för hårborttagning med diatermi eller IPL/laser. Den hårborttagning som bekostas av landstinget innefattar hårväxt på haka, kinder och hals, hår på underarmar och händer samt ryggen och övre delen av bröstkorgen. Hårborttagning på andra ställen på kroppen bekostas av patienten.

Peruk

Patienter som har kraftigt håravfall kan få peruk som hjälpmedel. Vi utfärdar remiss för detta.

Plastikkirurgisk information och kirurgi (för dig som fått diagnosen transsexualism)

Efter diagnos skickas även remiss för ett besök på Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi i Solna. Du kommer att få en hälsodeklaration hemskickad innan besöket på mottagningen. Vid besöket får du träffa en plastikkirurg. Ni diskuterar igenom vad du kan förvänta dig av könsbekräftande underlivskirurgi, hur operationerna går till och vilka risker operationen medför. I besöket ingår även en kort undersökning av underlivet för att kirurgen ska kunna bedöma vilken operationsmetod som är möjlig med de förutsättningar du har. Vid undersökningen är endast kirurgen och ibland kontaktsjuksköterskan närvarande.

För att få genomgå könsbekräftande underlivskirurgi krävs tillstånd från Socialstyrelsens Rättsliga råd. När rättsliga rådet har givit tillstånd till underlivskirurgi sätts du upp på väntelista för operation. Operationen sker i två etapper, där den första operationen är den största. Ett par veckor innan den planerade operationen kallas du till den plastikkirurgiska mottagningen. Du får då träffa narkosläkare och plastikkirurgen på nytt för att förbereda inför operationen.

Totalt hormonstopp under 4-8 veckor beroende på typ av behandling gäller inför operationen för att minska risken för blodpropp efter operationen.

Eftersom nikotin försämrar läkningen rekommenderas att den som använder nikotin slutar med detta minst 2 månader innan operation. På kliniken finns ett absolut krav på rökstopp minst 4 veckor innan operation. Detta innefattar även snus, och nikotinersättningspreparat såsom nikotinplåster och e-cigarett.

Övervikt medför också större risker vid kirurgi och kan också ge ett försämrat operationsresultat eftersom trycket på den nya vaginan ökar. Detta kan framförallt påverka vaginaldjupet negativt. Om du behöver stöd med viktnedgång bör du därför ta upp detta tidigt under utredningen.

Du skrivs in på avdelningen dagen innan operation och ligger kvar på sjukhuset under ungefär 1 vecka efter operationen. För att nå ett bra operationsresultat så att den nya vaginan inte krymper eller växer ihop är det avgörande med stavträning efter operationen. Hur detta går till lär du dig på avdelningen innan hemgång. Stavträningen är som mest intensiv månaderna efter operationen men behöver fortgå livet ut. När den nya vaginan är läkt kan man om man vill ersätta en del stavträning med omslutande vaginalsex.

Efter operationen kallas du på återbesök efter ca 4-6 veckor hos sjuksköterska. Du är sjukskriven 6-8 veckor beroende på vilken typ av arbete du har. Återbesök till plastikkirurg planeras ca 3 månader efter operationen.

Den andra operationen är betydligt mindre än den första. Då görs vissa mindre justeringar i underlivet. Det finns då även möjlighet att samtidigt genomgå bröstförstorande kirurgi. Efter bröstkirurgin brukar man vara sjukskriven i ca 2-3 veckor.

Ansiktskirurgi i syfte att feminisera ansiktsskelettet kan i vissa fall enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd ingå i behandlingen. I dagsläget genomförs inte kirurgiska ingrepp i ansiktet men den plastikkirurgiska kliniken arbetar med att ta fram riktlinjer för detta., Vi remitterar de patienter som har diagnosen transsexualism och som önskar feminiserande ansiktskirurgi till plastikkirurgen i väntan på beslut.

Behandlingar för att göra kroppen mer typiskt manlig

Hormonbehandling

Efter diagnos kallas du till en endokrinolog vid vår mottagning för att få testosteron. Testosteronet ges antingen som injektioner eller som gel. Med gel, som man smörjer på kroppen varje dag, kan dosen enkelt anpassas i samråd med den behandlande endokrinologen. Effekten i längden av injektioner respektive gel är dock densamma.

Dosen bestäms av nivån av testosteron i blodet och effekten på din kropp och är individuell. Ofta upphör blödningar (menstruation) så snart behandlingen har inletts, särskilt om man har valt att behandla med testosteronsprutor. Ibland behöver man lägga till behandling med andra läkemedel som påverkar hormonproduktionen för att blödningarna ska upphöra.

Behandling med testosteron gör att det är lättare att bygga muskler. En annan effekt av behandlingen är att underhudsfettet minskar och att huden blir grövre. Klitoris växer också till, en förändring som pågår i ca två års tid. Det är inte ovanligt att klitoris ömmar i början av behandlingen.

Rösten blir mörkare. Man kan märka av förändringar i rösten redan tidigt under behandlingen och sänkningen av röstläget utvecklas under ca 1 års tid. Det låga röstläget och förstoringen av klitoris kvarstår om man skulle avbryta behandlingen. Detta gäller också den ökade behåringen i ansiktet och på kroppen som kommer av behandlingen. Samtidigt minskar behåringen på huvudet ofta. Om och hur man får håravfall varierar från person till person på grund av genetiska faktorer.

Humörmässigt brukar personer som har tendens till nedstämdhet må bättre av testosteronbehandling. Man blir inte mer aggressiv av testosteron, tvärt emot vad många människor tror. Att få humörsvängningar är däremot inte ovanligt, särskilt i början av behandlingen eller precis innan det är dags att ta nästa testosteronspruta.

Många upplever ökad sexuell lust i början av behandlingen. Akne/finnar är den vanligaste biverkningen av medicinen. Detta är övergående.

Om man har kvar sin slida kan man få problem med torrhet när östrogennivåerna sjunker. Detta kan behandlas med kräm eller vaginaltabletter som innehåller östrogen och påverkar slemhinnorna lokalt men inte kroppen i övrigt. Det är också vanligt att bli mer våt i underlivet av testosteronbehandling, också när man inte är upphetsad.

Om du upplever att du mår dåligt på något sätt av behandlingen bör du ta upp det med din endokrinolog. Ofta kan man anpassa dosen eller ge hormonerna i en annan form. Endokrinologen kan också ge dig information om vilka risker som kan finnas för just dig och om du själv kan göra något för att minska dem.

Nedfrysning av könsceller

Enligt dagens lagstiftning har patienter med könsdysfori rätt att spara sina könsceller inför hormonbehandling för att sedan kunna genomgå assisterad befruktning. Åtgärden är en möjlighet att bevara sin fertilitet, men man bör vara medveten om att könsceller inte alltid överlever nedfrysningen och upptiningen och att det inte finns någon absolut garanti för ett lyckat behandlingsresultat i framtiden. Nedfrysta könsceller kan endast användas enligt det regelverk som råder när en eventuell framtida assisterad befruktning blir aktuell. Det är inte tillåtet att flytta könsceller som är nedfrysta i Sverige utomlands om landet har en annan lagstiftning än Sverige, såsom ett land som tillåter donation av ägg till en partner med livmoder eller värdgraviditet/surrogatmoderskap. Vissa patienter väljer att även spara sina könsceller utomlands som ett komplement.

Den som önskar frysa könsceller får en remiss för att göra detta på fertilitetsenheten vid Reproduktionsmedicinskt centrum i Huddinge. Vi rekommenderar den som vill frysa könsceller att göra detta innan testosteronbehandlingen sätts in eftersom behandlingen medför att ägglossningen tillfälligt upphör. Det är möjligt att avbryta en påbörjad hormonbehandling för att kunna frysa könsceller, men man behöver då vara utan sin testosteronbehandling en längre tid. Det brukar ta ca 4-6 månader att återfå ägglossning efter behandling med testosteroninjektioner och ca 2-3 månader att återfå ägglossning efter behandling med testosterongel. Tyvärr vet vi inte om eller hur hormonbehandlingen påverkar äggens kvalitet vilket är ytterligare ett skäl till att vi rekommenderar att man fryser ner könsceller innan hormonbehandling inleds. Den som av olika skäl inte kan eller vill frysa ner sina könsceller kan istället frysa ned äggstocksvävnad. I dagsläget är dock möjligheterna att få ut mogna könsceller ur äggstocksvävnad mycket begränsade och av experimentell karaktär.

Röstbehandling

Vi remitterar till Logoped kliniken Karolinska Universitetssjukhuset. Oftast får man en mörkare röst av testosteronbehandling, om man genomgår sådan, men vid behov kan man få stöd av en logoped.

Plastikkirurgisk information, mastektomi och underlivskirurgi

Efter diagnos skriver vi remiss till plastikkirurgen vid Karolinska sjukhuset i Solna. De kallar patienten för ett första besök hos plastikkirurg där man diskuterar igenom vilka olika operationstekniker som kan användas för att ta reducera bröstens och bröstvårtornas storlek för att få en mer typiskt manlig bröstkorg, en operation som kallas mastektomi. I besöket ingår en kortare kroppslig undersökning för att ta ställning till vilken operationsteknik som är lämplig att använda. Det som avgör valet av operationsteknik är bland annat hudens kvalitet och hur mycket vävnad som ska tas bort. När mastektomin genomförs är man vanligen inlagd en natt. Efter operationen är man sjukskriven 2-3 veckor beroende på typ av arbete. Man får ha ett åtsittande bandage dygnet runt i några veckor efter operationen och därefter endast på dagtid.

En risk med operationen, som vissa patienter oroar sig över, är att bröstvårtan ska förstöras av dålig genomblödning. Detta är en ytterst ovanlig komplikation av operationen.

Återbesök sker på plastikkirurgiska mottagningen ca 1 vecka efter operationen. Om allt ser bra ut då planeras läkarbesök efter 3-6 månader. Det är vanligt att behöva genomgå mer än en operation för att korrigera ärr och hudveck mm. Detta görs tidigast 6 månader efter den första operationen.

Den som önskar genomgå könsbekräftande underlivskirurgi kommer också att informeras av plastikkirurgen om vilka tekniker som går att välja mellan. Patienter som önskar genomgå en så kallad metaplastik, vilket är en operation där klitoris lyfts fram och kommer att utgöra den nya penisen, remitteras i dagsläget vidare för denna operation till sjukhuset i Linköping. Ett annat alternativ är att ta hud från underarmen eller låret för att skapa en penis, en operation som utförs vid Karolinska sjukhuset i Solna. Jämfört med en metaplastik resulterar en sådan operation, som kallas falloplastik, i en större penis. Efter operationen är man inlagd under en veckas tid. En viktig åtgärd under vårdtiden är att säkerställa att genomblödningen till operationsområdet fungerar som den ska. En vecka efter utskrivningen kallas man för en första kontroll på mottagningen. Sjuksköterskan kommer då att kontrollera såret och börja ta bort stygnen. Ytterligare återbesök görs några veckor senare. Efter 3-6 månader kallas man på återbesök hos läkare för vidare planering inför en andra operation då man opererar in erektionsstav och testikelproteser samt skapar ett ollon på penis. De flesta som gör en penisplastik tar även bort livmoder och äggstockar. Det går även bra att ta bort äggstockar och livmoder utan att genomgå en penisplastik.

Eftersom nikotin försämrar läkningen efter operation rekommenderas att den som använder nikotin slutar med detta minst 2 månader innan operation. På kliniken finns ett absolut krav på rökstopp minst 4 veckor innan operation. Detta innefattar även snus och nikotinersättningspreparat såsom nikotinplåster och e-cigarett.

Övervikt medför större risker vid kirurgi och kan också ge ett sämre operationsresultat. Om du behöver stöd med viktnedgång bör du därför ta upp detta tidigt under utredningen.

Socialstyrelsens kunskapsstöd anger att fettsugning av höfter och lår för att få ett mer typiskt maskulint utseende bör erbjudas som en del av könsbekräftande maskuliniserande behandling. Den plastikkirurgiska kliniken avvaktar politiska beslut innan de kan börja med detta.

Ändring av juridiskt kön och tillstånd för operation av könsorganen

Patienter som önskar ändra sitt juridiska kön och vill göra könsbekräftande ingrepp i könsorganen behöver tillstånd för detta enligt lagen. Personen ansöker till Socialstyrelsens Rättsliga råd. Man kan ansöka om tillstånd för byte av juridiskt kön enbart, eller för både byte av juridiskt kön och för tillstånd för könsbekräftande underlivskirurgi. Lagen beskriver att det finns två kön man eller kvinna. Detta innebär att det inte går att byta juridiskt kön om man inte uppfattar sig som man eller kvinna Personen fyller själv i ansökan samt bifogar ett personbevis. Rättsliga rådets nuvarande praxis är man ska bifoga ett läkarutlåtande från ANOVA samt samtliga journalanteckningar från ANOVA till ansökan. För att få sin ansökan beviljad ska följande kriterier vara uppfyllda.

Den sökande ska

  1. Sedan en lång tid upplevt sig tillhöra annat kön än det som fastställdes vid födseln
  2. Sedan en tid uppträda i enlighet med denna könsidentitet.
  3. Förväntas komma att leva i denna könstillhörighet även i framtiden.
  4. Ha fyllt 18år.
  5. Vara folkbokförd i Sverige.
  6. Ha annat civilstånd än registrerad partner.

Rättsliga rådets har utfärdat rekommendationer (DNR 10.2-25178/2016) avseende det bifogade läkarutlåtandet som behövs för att styrka punkt 1-3. Av dessa framgår, avseende punkt 1, att det är viktigt att den sökandes levnadshistoria avseende könsidentitetsutveckling är belyst, samt att den sökande under en observationstid står fast vid sin uppfattning. Någon exakt tidsangivelse finns inte men de påpekar vikten av en grundlig utredning och tillräcklig tid för att göra en sådan.

Avseende punkt 2, påpekas att man ska leva i den önskade könsidentiteteten i vardagen för att därigenom kunna prova hur detta upplevs. Syftet med denna punkt är att individen ska ha tillräckligt med erfarenhet av att leva i den önskade könsidentiteten för att kunna fatta en välgrundat beslut om framtiden. Några krav på att man ska bli läst av andra i den könsidentitet man har finns inte. Någon exakt tidsgräns anges inte, men precis som för punkt det ska ha förflutit tillräckligt med tid för att göra en bedömning. Avseende tidsangivelse, se även punkt 1.

Avseende punkt 3, önskar Rättsliga rådet få information om patientens stabilitet, både vad gäller könsidentitet och dess personlighet. Detta belyses särskilt i psykologutredningen. Här ingår även att följa patienten under den sociala transitionen för att vi ska kunna redogöra för vad som händer och hur den upplevs av patienten, om något är problematiskt och motsägelsefullt och hur man i så fall hanterar detta. Här kommer också frågor om hur man ser på framtiden in. Rättsliga rådet önskar även en redogörelse för eventuella komplicerande faktorer såsom psykiatriska sjukdomar och tillstånd samt sociala problem.

För personer som avser att söka ändring av juridiskt kön och tillstånd för operation av könsorganen innebär Rättsliga rådets rekommendationer att vi under utredningen och den sociala transitionen behöver ta upp det de önskar belyst under besöken och att detta också dokumenteras i din journal.Åter till Transmedicinsk mottagning