Transmedicinsk mottagning

Inledande diagnostisk utredning

Utredningen syftar till att ta reda på om könsdysforin har att göra med könsinkongruens eller om den har andra orsaker.

Förutom att utforska hur personen ser på sitt kön/sin könsidentitet och kartlägga graden av könsdysfori (kroppslig såväl som social) undersöker vi om personen har någon psykiatrisk eller kroppslig sjukdom som behöver utredas vidare eller behandlas. Kroppsliga eller psykiatriska sjukdomar utgör ytterst sällan ett hinder för att utredas hos oss men kan behöva behandlas parallellt. Vi undersöker även personens sociala situation för att bedöma graden av social stabilitet och för att kunna förmedla stöd när så behövs. Målet är att sätta in rätt behandling för att förbättra individens hälsa och livskvalitet.
Inledande behandlingar

Om utredningen leder fram till en könsdysforidiagnos koordinerar vi de inledande behandlingarna samt fortsätter att följer den medicinska och sociala transitionen, den period som brukar kallas för real life. Behandlingarna syftar till att bekräfta könsidentiteten och kallas därför könsbekräftande behandlingar. Möjliga behandlingar inkluderar bland annat hormoner, logopedbehandling, hårborttagning och vissa kirurgiska ingrepp. För underlivskirurgi krävs tillstånd av Socialstyrelsens Rättsliga råd, men ett inledande besök hos plastikkirurgen genomförs innan personen fått tillstånd till operation. Den hormonella behandlingen sköts av endokrinologer och följs upp av sjuksköterskor vid ANOVA. Efter transsexualismdiagnos får den som så önskar tillgång till penisprotes och bröstinlägg.

De som ska genomgå könsbekräftande hormonbehandling eller kirurgiska ingrepp i underlivet erbjuds om det är möjlighet att spara könsceller.

Byte av juridiskt kön och tillstånd för ingrepp i könsorganen regleras i lag. Personen ansöker till Socialstyrelsens Rättsliga råd. Man kan ansöka om enbart byte av juridiskt kön eller byte av juridiskt kön och tillstånd för könsbekräftande underlivskirurgi. Lagen beskriver att det finns två kön man eller kvinna. Detta innebär att det inte går att byta juridiskt kön om man inte uppfattar sig som man eller kvinna Personen fyller själv i ansökan samt bifogar ett personbevis. Rättsliga rådets nuvarande praxis är att man till ansökan ska bifoga ett läkarutlåtande från ANOVA samt samtliga journalanteckningar på ANOVA.

Personer som inte får diagnosen transsexualism, men väl en annan diagnos där könsdysfori ingår som ett kriterium, kan få tillgång till alla former av könsbekräftande behandling med undantag för könsbekräftande underlivskirurgi.
Närstående

Alla som utreds hos oss erbjuds att ta med sina närstående på ett närståendemöte. Tidpunkten för detta kommer vanligen under slutet av utredningen, men om det finns behov eller önskemål från personen om att vi ska träffa närstående tidigare så gör vi det. Närstående är de som personen själv ser som sina närstående, till exempel familj, vänner eller partner. Det är inte ett krav att den familj som personen växt upp med involveras i utredningen, men det är önskvärt att det finns någon typ av närstående som kan utgöra ett stöd för personen utanför utredningen. Ofta är det bra om ursprungsfamiljen inkluderas i ett närståendemöte, då den information som förmedlas där kan underlätta för dem att ge stöd på ett adekvat sätt.

Under mötet svarar vi på de närståendes frågor om könsinkongruens och könsdysfori och hur detta utreds hos oss. Om personen vill kan vi besvara frågor om den enskilda personens utredning och vård. Om detta ej önskas ger vi de närstående mer generell information. Vid behov erbjuder vi kortare enskilda stödkontakter till närstående. Om mer än enstaka möten krävs hänvisar vi vidare till andra verksamheter med relevant kompetens såsom HBT-hälsans psykoterapimottagning i Stockholm, närståendegrupper vid exempelvis RFSL, RFSL Ungdom och andra relevanta aktörer. Se Länkar för kontaktinformation
För dig som är patient finns det mer detaljerad information om din utredning och behandling samt svar på vanliga frågor på denna hemsida. Klicka på rubrikerna till vänster för mer information.

Detaljer om patientbesök hos oss finns på vår information på Karolinska Universitetssjukhusets websida: HÄR

Åter till Transmedicinsk mottagning