Utredning

Den som vill genomgå könsbekräftande behandling måste först utredas. Utredningen är individanpassad och sker i enlighet med rådande lagstiftning och praxis från Socialstyrelsen.

Utredningen hos psykiater/läkare

En utredning hos oss inleds oftast med att du får träffa en läkare som är specialist i psykiatri, en psykiater. Psykiatern frågar dig om hur ditt liv ser ut och har sett ut, hur dina tankar om din könsidentitet har utvecklats och uttryckts i ditt liv såhär långt och vilka förväntningar du har på framtiden samt eventuella önskemål om könsbekräftande behandlingar. Psykiatern undersöker även om du är frisk eller har andra hälsoproblem genom att diskutera igenom din sjukdomshistoria med dig och beställa journalkopior. Om vi hittar någon sjukdom som kan kräva behandling eller vidare utredning remitterar vi till annan lämplig vårdgivare för en parallell kontakt. De allra flesta sjukdomstillstånd är inte ett hinder för utredning och könsbekräftande behandling hos oss. Utredningen hos läkare syftar till att kartlägga och försöka förstå din upplevelse av könsinkongruens och könsdysfori samt dina önskemål om behandling och vad du hoppas uppnå med den. Målet är att på sikt kunna ställa diagnos. Efter den inledande läkarkontakten går patienten vidare till psykologutredning samt till social utredning.


Utredningen hos psykolog

I psykologdelen av utredningen går du igenom hur din könsidentitet tar sig uttryck och identitetsutvecklingen under livet. Den som vill kan även diskutera fördelar och nackdelar med att genomgå könsbekräftande behandlingar. Det kan till exempel handla om hur man möter motgångar i livet. En annan viktig fråga är vad man själv förväntar sig av framtiden, hur viktigt det är att få stöd och bekräftelse från omgivningen och vad man gör om man inte får sådant stöd. Psykologutredningen fokuserar också på hur du är som person och hur du handskas med din livssituation. Detta undersöks bland annat genom screening eller testning som undersöker personliga resurser och eventuella begränsningar. Om du inte mår helt bra och behöver något särskilt stöd eller någon annan utredning och behandling går vi igenom det också så att du ska få den hjälp som behövs.


Social utredning

Den sociala utredningen syftar till att bedöma graden av social stabilitet, såsom tillgång till bostad och försörjning. Vi undersöker också vilket stöd du behöver i relation till din omgivning. Hur blir det för dig och din omgivning om du går vidare med könsbekräftande åtgärder? Hur reagerar din ursprungsfamilj (om du har kontakt med dem eller kommer att ha det i framtiden), din nuvarande familj, eventuella barn och vänner? Hur kommer man ut på arbetet eller i skolan? Vilka vet? När och hur vill du berätta och för vem? Vilka frågor ställer omgivningen och hur vill du själv svara på dem? Behöver du stöd och iså fall i vilken form?

Träffa närstående

Alla som utreds hos oss erbjuds att ta med sina närstående på ett närståendemöte. Närstående är de som du själv ser som sina närstående, till exempel familj, vänner eller partner. Det är inte ett krav att den familj som du växt upp med involveras i utredningen, men det är önskvärt att det finns någon typ av närstående som kan utgöra ett stöd för dig utanför utredningen. Ibland är det också bra att ta med närstående som inte ger det stöd man önskar, till ett närståendemöte. Den information som ges vid mötet kan underlätta för dem att ge ett bättre stöd, besvara deras frågor och eventuella farhågor som de kan ha.

Under mötet svarar vi på dina närståendes frågor om könsinkongruens och könsdysfori och hur detta utreds hos oss. Om du vill kan vi besvara frågor om din utredning och vård. Om du inte vill detta ger vi de närstående mer generell information. Vid behov erbjuder vi kortare enskilda stödkontakter till närstående, individuellt eller i grupp. Vi kan även tipsa om andra vårdgivare och organisationer som gör detta.

Närståendemötet sker i allmänhet i slutet av utredningen men kan även ske tidigare om du vill det.

Utredningstid

Utredningen brukar ta mellan 4 och 12 månader. Eftersom den anpassas individuellt är det svårt att i förväg ange exakt hur lång tid den tar. Precis som vid andra utredningar i vården varierar utredningstiden efter patientens behov, eventuell annan problematik samt vår tillgänglighet.

En del upplever att utredningstiden är alltför lång medan den pågår. Men flera som har genomgått utredning tänker i efterhand att tiden var lagom. Att inleda könsbekräftande behandlingar är ett viktigt beslut som kräver eftertanke. Det tar också oss viss tid att fullfölja alla de moment som krävs för att vi ska kunna ta ställning till diagnos.

Ett annat skäl till att transsexualismutredningar tar tid är att individens könsidentitet ska vara stabil över tid, vilket är ett krav för att man ska kunna få sin ansökan om byte av juridiskt kön och könsbekräftande underlivskirurgi beviljad av Socialstyrelsens Rättsliga råd.

Behandling innan diagnos

Ofta har man som patient haft tankar om sin könsidentitet under en lång period innan man söker vård och behandling. Vi är medvetna om att tiden fram till diagnos och könsbekräftande behandling kan vara mycket påfrestande om man lider mycket av sin könsdysfori eller om man är mycket säker på sin könsidentitet och sitt vårdbehov. Vi försöker alltid utreda våra patienter så snabbt som möjligt, med hänsyn till vår tillgänglighet och den information vi måste samla in och bedöma för att kunna ställa diagnos på ett säkert sätt. I undantagsfall sätter vi in hormonblockerande medicin innan diagnos. Vi sätter däremot aldrig in behandling med könshormonerna testosteron eller östrogen innan diagnos.

Den som har blödningar (menstruation) och lider av detta under utredningen kan själv söka gynekolog för att sätta in behandling så att blödningarna upphör. Detta görs antingen genom att man sätter in en hormonspiral eller genom behandling med så kallade gestagener. Det finns transkompetenta gynekologer på exempelvis gynekologiska HBT-mottagningen på Södersjukhuset i Stockholm. För mer information om vart du kan vända dig var god se under länkarna till andra vårdgivare.
Åter till Transmedicinsk mottagning